Skip to main content

Drankensuper Kolijn B.V. is gevestigd aan de Alvarezlaan 145, 4536 BC Terneuzen.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Drankensuper Kolijn B.V. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van Drankensuper Kolijn B.V., en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden. Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers. Drankensuper Kolijn B.V. verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van Drankensuper Kolijn B.V. zijn vrijblijvend. Drankensuper Kolijn B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Drankensuper Kolijn B.V. en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Drankensuper Kolijn B.V. Deze kosten komen voor rekening van de klant. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.
De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijnzen en inclusief Nederlandse B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkings- kosten. Drankensuper Kolijn B.V. verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Drankensuper Kolijn B.V. gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen. Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland.

De bestelde goederen worden binnen 48 uur verzonden (weekend uitgesloten),wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 48 uur kunnen worden geleverd zal de servicedesk van Drankensuper Kolijn B.V. contact met de klant opnemen over zijn of haar bestelling.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Drankensuper Kolijn B.V. overschreden wordt, zal Drankensuper Kolijn B.V. de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemende bevoegdheid om de overeenkomst met Drankensuper Kolijn B.V. te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Drankensuper Kolijn te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Drankensuper Kolijn B.V. het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Drankensuper Kolijn B.V., totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Drankensuper Kolijn B.V. zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Drankensuper Kolijn B.V. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Drankensuper Kolijn B.V. kunnen worden uitgesloten.

Drankensuper Kolijn B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Drankensuper Kolijn B.V. zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Drankensuper Kolijn B.V. zal de afnemer hierover schriftelijk (via e-mail) berichten. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Drankensuper Kolijn B.V. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Drankensuper Kolijn deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Drankensuper Kolijn B.V, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Drankensuper Kolijn B.V. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Drankensuper Kolijn B.V., informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die 1 x per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn ter alle tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de actie codes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.

Afnemers en bezoekers van Drankensuper Kolijn B.V. website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Drankensuper Kolijn B.V. geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Melding van fouten en/of manco's in een bestelling dienen uitsluitend per mail en binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden, meldingen worden 100% nagezocht en via camera beeld, gewicht en voorraad. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Drankensuper Kolijn B.V. is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Drankensuper Kolijn B.V., Alvarezlaan 145, 4536 BC Terneuzen, info@drankenhandelkolijn.nl.